Finanţări din surse BEI

Mobiasbanca oferă produse de finanţare din sursele Băncii Europene de Investiţii (BEI)

Mobiasbanca - Groupe Societe Generale continuă susţinerea activităţii IMM-urilor din Moldova prin stabilirea unui parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii, care-i oferă posibilitatea să ofere produse de finanţare în condiţii şi mai avantajoase. 

 • Beneficiari 
  În special Întreprinderi Mici şi Mijlocii autonome* („IMM-uri") localizate în Moldova, dar şi „Întreprinderile mijlocii” şi entităţile publice pentru proiectele de energie şi mediu ale acestora. 

 • Avantaje
  IMM-urile care accesează credite din surse BEI beneficiază de rate ale dobânzii mai avantajoase în comparaţie cu ratele standard de dobândă pentru credite similare din alte surse. 

 • Scopuri eligibile
  BEI vizează finanţarea tuturor investiţiilor şi cheltuielilor angajate în contextul dezvoltării IMM-urilor prin proiecte eligibile, cu excepţia tranzacţiilor pur financiare:

– Achiziţionarea, renovarea sau extinderea activelor corporale, cu excepţia terenurilor; Nota: Finanţarea achiziţionării de terenuri este exclusă, cu excepţia cazului în care este absolut necesară, din punct de vedere tehnic, pentru investiţii. Finanţarea achiziţionării de teren arabil este exclusă.

– Investiţiile în active necorporale, respectiv:

 • Costurile de dezvoltare, planificare şi finanţare în faza construcţiei unui activ material;
 • Cheltuieli de Cercetare şi Dezvoltare (comisioane, costuri de dezvoltare şi salariile brute direct asociate cu cercetarea, dezvoltarea şi componentele de inovaţie ale activităţii);
 • Consolidarea reţelelor de distribuţie pe piaţa internă sau pe alte pieţe din cadrul UE (achiziţionarea de active şi/sau mărci comerciale, costuri operaţionale şi costuri cu forţa de muncă).

– Capital de lucru pe termen mediu si lung pentru a permite IMM-urilor să finanţeze datoriile asociate cu ciclul lor comercial, ca parte a activităţii lor normale. 

► O cooperare europeană în beneficiul IMM-urilor

BEI este banca de creditare pe termen lung a Uniunii Europene. Sarcina sa este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre ale UE. Datorită celui mai bun rating posibil pe pieţele de capital (AAA), BEI poate atrage fonduri în condiţii favorabile, care se reflectă ulterior asupra condiţiilor finanţării oferite IMM-urilor.

IMM-urile vor fi în mod specific şi individual informate de către Mobiasbanca privind implicarea BEI şi impactul acestei implicări în condiţiile financiare ale creditului primit.

Într-o perioadă în care IMM-urile se confruntă cu dificultăţi provocate de criza economică internaţională, Mobiasbanca va acţiona ca o bancă intermediară, în numele BEI, oferind soluţii avantajoase de finanţare pentru orice fel de nevoi, astfel contribuind la dezvoltarea IMM-urilor pe piaţa internă a RM.

Tipuri de produse de finanţare

Credit de investiţii  
Beneficiari eligibili IMM-uri autonome
Valuta EUR/ USD
Termen Min. 2 ani, max. 10 ani**
Finanţare din surse BEI: Pana la 100% din valoarea creditului, fără a depăşi echivalentul a 12.500.000 EUR.
Costul total pentru fiecare proiect Pînă la 25.000.000 EUR

** în concordanţă cu durata economică şi tehnică a proiectului

Credit pentru capital de lucru 
Beneficiari eligibili companii al căror număr de angajaţi nu depăşeşte 500 persoane
Valuta EUR/ USD
Termen min. 2 ani
Cheltuielile eligibile pot include: materii prime, forţa de muncă, stocuri, creanţe comerciale etc.

 


 

Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții (BEI) – Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul vitivinicol și industria conexă înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

♦ Obiective:

 • Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.);
 • Îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală și livrarea produselor;
 • Diversificarea piețelor de desfacere prin asigurarea autenticității producției vinicole fabricate;

♦ Beneficiari
Agenţii economici de orice formă organizatorico–juridică, care sunt înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care se încadrează în următoarele grupe:

 • Procesatori de struguri (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și produc struguri (soiuri tehnice) materie primă și vin în vrac);
 • Întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor  și producerea vinului în vrac);
 • Întreprinderi vinicole (tratarea vinului (materie primă) și îmbutelierea);
 • Întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere;
 • Întreprinderi viticole (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și produc struguri materie primă );
 • Întreprinderi pepiniere (producători de material săditor viticol);
 • Laboratoare de control a calității vinului;
 • Instituții de învătământ cu profil vitivinicol;
 • Întreprinderi din sectoarele conexe (producători de ambalaj pentru îmbutelierea vinului; producători de etichete, capsule, dopuri etc).

♦ Suma:

 • 5 mln EUR pentru reutilarea întreprinderii;
 • 2 mln EUR pentru restructurarea podgoriilor;
 • 600 mii EUR pentru finanțarea mijloacelor circulante pe termen mediu și lung (la mijloacele circulante termenul maxim de finanțare - 5 ani, perioada de grație – 2 ani);
 • minimum 25 mii EUR pentru orice activitate vitivinicolă;
 • 10 mii EUR pentru plantarea unui hectar de viță de vie;
 • 1000 EUR pentru defrișarea unui hectar de viță de vie.

♦ Termen maxim: 10 ani

Perioada de graţie: 4 ani

♦ Valuta: EUR / USD / MDL

♦ Activităţi eligibile:

 • reutilarea și actualizarea utilajului întreprinderilor vitivinicole existente și a celor din industriile conexe;
 • extinderea activităților întreprinderilor existente prin instalarea liniilor de îmbuteliere;
 • crearea / renovarea laboratoarelor de control a calității;
 • crearea unor întreprinderi mici în zonele rurale (gen cramă, chateau);
 • modernizarea CNVCPA și crearea rețelei regionale de laboratoare de control a calității;
 • renovarea laboratoarelor de control a calitații din cadrul instituțiilor de învățămînt;
 • instruirea și formarea profesională a specialiștilor în domeniul vitivinicol;
 • alte tipuri de activități ce contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol. 

♦ Activități ne-eligibile:

 • procurarea producției gata pentru consum și/sau comerț;
 • construcția clădirilor administrative (cu excepția reconstrucției încăperilor existente);
 • finanțarea procurării pămîntului agricol;
 • finanțarea taxelor recuperabile;
 • plantarea viței de vie soiuri de masă; 
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reconstrucţiei celor existente);

Finanțarea din sursele BEI: 50% din suma totală a proiectului investițional

Participarea proprie a beneficiarului (debitorului) — 50% din suma totală a proiectului investițional va fi finanțată de către beneficiar din:

 • resurse proprii;
 • credite de la bănci și împrumuturi de la instituții financiare nebancare;
 • granturi obținute de la donatori;
 • alte surse.

♦ Altele
Avantajele principale ale Programului:

 • Termenul de creditare îndelungat și perioada mare de grație;
 • Sume investiționale mari alocate pentru implementarea unui sub-proiect;
 • Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investițional acceptat în cadrul Programului;
 • Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul țării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectului investițional.

Informaţii despre împrumutul în mărime de 75 milioane EUR acordat Republicii Moldova de către Banca Europeană de Investiții, destinat realizării Programului de Restructurarea a Sectorului Vitivinicol pot fi găsite pe website-ul oficial al BEI, accesînd următorul link: https://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100484.htm