Adunarea Generală a Acţionarilor Mobiasbancă — Groupe Societe Generale

21 Mar 2012

Stimate acţionar,
Mobiasbancă vă aduce la cunoştinţă, că în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 16 martie 2012, se convoacă  Adunarea Generală ordinară anuală a acţionarilor, care va avea loc la 26 aprilie 2012,

orele 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Roşie). Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la orele 09:00.

Forma de ţinere a adunării generale — cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi

    1.  Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2011.

    2.  Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2011 şi direcţiile prioritare de dezvoltare ale  Băncii în anul 2012.
    3.   Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.
    4.   Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii.
    5.   Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele regulamente ale Băncii :
          5.1. Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a acţionarilor Băncii.
          5.2. Regulamentul cu privire la Consiliul Băncii.
    6.   Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului acţionarilor la
documentele Băncii specificate de legislaţia privind societăţile pe acţiuni.
    7.   Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
    8.   Cu privire la repartizarea beneficiului Băncii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală va fi întocmită conform situaţiei la 19 martie 2012.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale începând cu 16 aprilie 2012 la sediul central al băncii: bd. Ştefan cel Mare, 81a, mun. Chişinău, bir. 325 în zilele de lucru între orele 9:00 – 13:00 şi 15:00 – 16:30 .

Pentru participarea la adunarea generală, acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – şi o procură perfectată şi eliberată în modul stabilit de legislaţie.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 256 – 480; 256 – 438.

Executivul Băncii