În atenţia acţionarilor băncii

04 Nov 2013

Banca Comercială „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor săi şi publicului larg, că la 25.10.2013 a avut loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii prin corespondenţă,

la care au participat acţionarii şi reprezentanţii legitimi ai acestora ce deţin 9.682.989 de voturi din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, cvorumul constituind 96,88%.

Conform ordinei de zi adunarea a aprobat:

1. Modificările şi completările în Statutul Băncii
2. Unele modificări în componenţa Consiliului Băncii
:

  • a fost satisfăcută cererea depusă de către membrul Consiliului Băncii dna Ines Hobdari cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor ei;
  • în rezultatul votării cumulative, a fost ales Dl Valdas Vitkauskas în funcţia de membru al Consiliului Băncii cu confirmarea ulterioară de către Banca Naţională a Moldovei.