În atenţia acţionarilor Băncii

16 Apr 2019
Stimate acţionar!
 
BC “MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 02 aprilie 2019, convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 17 Mai 2019, ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, oficiul central al Băncii, bir. 319.
 
Ordinea de zi:
 
1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2018.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2018.
3. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii. 
4. Statutul Băncii în redacție nouă.
5. Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă. 
6. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
7. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale. 
8. Distribuirea profitului Băncii.
 
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 11 Aprilie 2019. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de 14 mai 2019.
 
Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 7 Mai 2019 la sediul central al băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, mun. Chișinău, bir 319, în zilele de lucru, între orele 9:00- 13:00 și 15:00 – 16:30, de asemenea prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: https://mobiasbanca.md/infoactionari/.
 
Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot. 
 
În cazul persoanei fizice, buletinul de vot se va expedia prin una din următoarele metode:
 
- se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor; 
- se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai. 
- Buletinul de vot semnat se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.
 
În cazul persoanei juridice, buletinul de vot se va semna de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali.
 
La buletinul de vot al persoanei juridice se vor anexa, după caz: 
 
a) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului; 
b) Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură. 
 
Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de 17 Mai 2019, ora 16:00, fie prin restituirea acestuia nemijlocit la Bancă (bir. 319), fie prin expedierea lui prin poștă la adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, bir.319 sau prin încărcarea Buletinului semnat prin intermediul paginii dedicate acționarilor.
 
Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 27 Mai 2019 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.
 
Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 022 812 438.
 
Comitetul de Direcție  al Băncii